Dienst maatschappelijk werk 
Dienst Maatschappelijk Werk (sociale dienst)
 
 
Wie kan er bij ons terecht ?

De Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds is voor iedereen toegankelijk.
 
Onze hulp- en dienstverlening richt zich specifiek naar:
 • zieken,
 • personen met chronische gezondheidsproblemen,
 • personen met een handicap,
 • ouderen,
 • zorgbehoevenden en hun mantelzorgers.

Bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbaren onder hen.

Hoe kunnen wij je helpen?
 
Info, advies en ondersteuning

Je kunt bij de dienst Maatschappelijk Werk terecht met vragen of problemen rond:
 • (langdurige) ziekte,
 • handicap,
 • ouderdom,
 • sociale voordelen,
 • voorzieningen,
 • (thuis)zorgsituaties, ...
De dienst informeert je over de sociale regelgeving die voor jou van toepassing is, organiseert de thuiszorg en begeleidt je bij langdurige zorgsituaties.
De dienst garandeert een grondige eerste opvang van je hulpvraag.
Samen met jou en je omgeving wordt gezocht naar de meest aangewezen hulp, rekening houdend met je draagkracht en de keuzes die jijzelf of je omgeving maakt.
De maatschappelijk assistent ondersteunt je in de verschillende stappen die je dient te zetten, om voor jou het hoogst mogelijke welzijn te bereiken op emotioneel en psychosociaal vlak, dit op je eigen tempo en volgens jouw mogelijkheden.
Indien wij je geen passende oplossing kunnen bieden, nemen wij contact op met andere diensten of organisaties die je verder kunnen helpen.

Directe hulp en ondersteuning
 
 • Informatie over mogelijkheden en ondersteuning in de thuiszorg.
 • Informatie en advies over sociale voordelen en voorzieningen.
 • Coördinatie van de thuiszorgdiensten.
 • Versterken van je eigen mogelijkheden door het inschakelen van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen en aanpassing van je woning.
 • Ontlasten van de mantelzorgers door het inschakelen van een noodoproepsysteem.

Zorgbegeleiding in complexe thuiszorgsituaties

De maatschappelijk assistent bekijkt samen met je de thuissituatie. Wat doe je nog zelf en waarvoor kan je hulp gebruiken? Krijg je voldoende ondersteuning van familie, buren, vrienden of wenst je voor bepaalde taken beroep te doen op thuiszorgdiensten (poetshulp, gezins- en bejaardenhulp, thuisverpleging, enz.)? De maatschappelijk assistent overlegt met jou en je  familie welke thuiszorgdiensten nodig zijn en schakelt ze in.
 
Het inschakelen van thuiszorgdiensten betekent dat anderen taken van je overnemen die je tot voor kort zelf kon doen.
In complexe thuiszorgsituaties biedt onze Dienst Maatschappelijk Werk de mogelijkheid tot langdurige begeleiding. De zorgbegeleider bewaakt samen met jou het evenwicht tussen draagkracht en draaglast van jou en je omgeving en kijkt welke zorg nodig is. Hij of zij kan hulp bieden bij de organisatie van zorg en kan bemiddelen bij de zorgverleners.

De Vlaamse Zorgverzekering

De zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse overheid dat zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden of in een woonzorgcentrum verblijven financieel steunt. Zij krijgen maandelijks een vast bedrag als tegemoetkoming.
De Dienst Maatschappelijk Werk is erkend als indicatiesteller voor de Vlaamse Zorgverzekering. Ben je voor een aantal dagdagelijkse handelingen, zoals persoonlijk toilet, boodschappen doen, eten bereiden, uitvoeren van administratie, afhankelijk van familie, vrienden of professionele hulpverleners, dan kan de Dienst Maatschappelijk Werk onderzoeken of je in aanmerking komt voor een tussenkomst van de zorgverzekering.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

De Dienst Maatschappelijk Werk is erkend als Multidisciplinair Team (MDT) om personen met een handicap in te schrijven bij het VAPH. De maatschappelijk assistent stelt jouw dossier samen, dit in overleg met de psychologe, de adviserend geneesheer en eventueel de ergotherapeute.
Als je geconfronteerd wordt met een handicap zal je in het dagelijks leven meer kosten hebben dan anderen om te kunnen functioneren in de samenleving.
Je kan eventueel bijkomende zorg nodig hebben. Onder bepaalde voorwaarden kan je bij het VAPH terecht. 
Jouw handicap moet ernstig en langdurig zijn en belangrijke beperkingen tot gevolg hebben bij het uitvoeren van je activiteiten. De aanvraag om inschrijving moet ingediend worden voor de leeftijd van 65 jaar.

Je kan bij het VAPH terecht voor:
* Hulpmiddelen en aanpassingen: 
Ben je rolstoelafhankelijk en heb je drempelbruggen nodig om binnen te rijden in jouw woning? Kan je niet meer in bad? Is de plaatsing van een douche noodzakelijk of wens je een badlift? Voor de tussenkomsten in de hulpmiddelen baseert het Vlaams Agentschap zich op een refertelijst waarin de verschillende hulpmiddelen zijn opgenomen met hun tussenkomst.
* Zorg:
Deze zorg gaat van diensten die thuis aangeboden worden tot het verblijf in een voorziening (thuisbegeleiding, begeleid, dagcentrum,...). Dit zijn maar enkele vormen van zorg die het VAPH aanbiedt. Afhankelijk van je handicap en je vraag kunnen de oplossingsmogelijkheden bekeken worden.
* Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
Het PAB laat je toe om je leven zelf thuis te organiseren. Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt een budget toegekend waarmee je een persoonlijke assistent kan betalen. Deze assistent is bij jou in dienst, waardoor je wel een aantal verplichtingen hebt als werkgever. Jouw assistent kan je helpen bij je verzorging,  dagelijkse activiteiten, uitstappen,...
Meer informatie kan je terugvinden op de site van het VAPH www.vaph.be
 
Liberale vereniging voor personen met een handicap (LVPH)

De Liberale Mutualiteit heeft sinds 2010 een eigen vereniging voor personen met een handicap, genaamd LVPH (liberale vereniging voor personen met een handicap). LVPH streeft naar een gelijkwaardige behandeling van de persoon met een beperking. Je kunt terecht bij LVPH voor informatie en advies, belangenverdediging,…
Het lidmaatschap is volledig gratis.
Voor meer informatie kan je terecht op de website van LVPH.

Waar kan je ons bereiken?
 
De dienst maatschappelijk werk organiseert een permanentie in de hoofdzetel (Geraetsstraat 20 in Hasselt) van maandag tot donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Wij zijn telefonisch bereikbaar via 011 29 10 00.
Je kan hier de lijst van de2018.09.25.ZITDAGEN DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK.pdf2018.09.25.ZITDAGEN DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK.pdf raadplegen.
Wens je een persoonlijke afspraak met of een huisbezoek van een maatschappelijk werker?
Maak een afspraak via 011 29 10 00 of dmw415@lm.be
 

Heb je een klacht?

Verliepen onze tussenkomsten niet helemaal naar wens of heb je klachten, laat het ons weten. Klachten kan je schriftelijk mededelen aan de Klachtencoördinator van de Liberale Mutualiteit Limburg, Geraetsstraat 20 – 3500 Hasselt, of per mail klachten415@lm.be  met behulp van het klachtenformulier. Je kan onze klachtenprocedure raadplegen.

Brochure DMW​
 
​​​​​​