Forfaits voor chronisch zieken​​​

​Er bestaan twee soorten incontinentieforfaits:

1. Het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming die je ontvangt in de kosten voor incontinentiemateriaal als je zwaar zorgbehoevende bent.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor het incontinentieforfait als je:

  • gedurende 4 van de laatste 12 maanden recht had op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een score 3 of 4 voor het criterium ‘incontinentie’;
  • de laatste dag van deze 4 maanden niet verblijft in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet;
  • in leven bent op de laatste dag van deze laatste 12 maanden.

Hoeveel bedraagt het forfait?

Het forfait bedraagt 512,92 euro (bedrag voor 2019). Het ziekenfonds betaalt dit forfait jaarlijks uit. Het bedrag van het forfait wordt jaarlijks geïndexeerd.

Hoe aanvragen?

Je hoeft zelf niets te ondernemen. Je ziekenfonds beschikt over alle nodige informatie en zal je elk jaar automatisch het bedrag uitbetalen waar je recht op hebt, op voorwaarde dat je aan de voorwaarden voldoet.

Je thuisverpleegkundige moet de aanvraag voor een incontinentieforfait indienen bij je ziekenfonds.

Komt de thuisverpleegkundige niet aan huis en denk je toch recht te hebben op het forfait? Neem dan contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

2. Het incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn

Het incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn, is een tegemoetkoming die je ontvangt als je een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie (ongewild verlies van urine) hebt.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor het incontinentieforfait als je:

  • lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie;
  • geen recht hebt op het incontinentieforfait gericht op personen met een sterke afhankelijkheid omdat je niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium;
  • niet verblijft in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum);
  • nog geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen hebt binnen de 12 maanden voor de aanvraag.

Hoeveel bedraagt het forfait?

Het forfait bedraagt 167,42​ euro (bedrag voor 2019). Het ziekenfonds betaalt dit forfait jaarlijks uit.

Hoe aanvragen?

Download het aanvraagformulier en laat het invullen door je huisarts.  Stuur het ingevulde formulier naar de adviserend arts van je regionaal ziekenfonds.

De adviserend arts geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Het ziekenfonds zal jaarlijks onderzoeken of je nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet. Na drie jaar moet je een nieuwe aanvraag indienen om het forfait verder te ontvangen.

Aanvraagformulier onbehandelbare urine-incontinentie