Terrorisme

Als slachtoffer van daden van terrorisme kreeg u het statuut van nationale erkentelijkheid toegekend Deze erkenning   erkenning opent bijkomende rechten op het vlak van de terugbetaling van uw medische zorgen. Aangezien wij als uw mutualiteit werden aangeduid om op te treden als eerste aanspreekpunt (“uniek loket”) verzoeken wij u om ons systematisch al uw kosten  over uw gezondheidstoestand te bezorgen. In eerste instantie zullen wij:

  1. ​uw aanvragen tot tegemoetkoming vergoeden, overeenkomstig de bestaande, wettelijke reglementering in het kader van de verplichte (eventueel de aanvullende) verzekering. 
  2. Nadat wij al uw kosten hebben vergoed - in de mate dat de reglementering rond de verplichte én de aanvullende verzekering ons toelaat - maken wij uw dossier over aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsslachtoffers,  Directie Oorlogsslachtoffers.

Als ziekenfonds zullen wij voor u de reeds eerder gemaakte kosten , alsook voor toekomstige kosten inzake geneeskundige verzorging die nog niet eerder werden vergoed, bijkomende aanvragen tot terugbetaling voor uw rekening richten aan de Dir. Oorloggslachtoffers.

Opdat u zo volledig als mogelijk kan worden vergoed voor nog niet eerder terugbetaalde kosten inzake geneeskundige verzorging, zouden wij u willen verzoeken om:

    • ​​ons alle facturen of attesten voor geneeskundige verzorging sedert datum van de aanslagen te willen overmaken. 
    • In de toekomst heeft u er tevens belang bij om ons steeds en systematisch facturen en stukken van geneeskundige verzorging periodiek over te maken.

Wij verwerken deze stukken vervolgens in de aanvragen die wij voor uw rekening zullen opmaken opdat u zou kunnen worden vergoed voor kosten inzake geneeskunidge verzorging die niet reeds op een andere wijze werden- of zullen worden vergoed. Zoals voorzien door de wet van 18 juli 2017, zal deze dienst uw dossier verder afhandelen met in achtneming van de specifieke reglementering die van toepassing is op de oorlogsinvaliden  én  rekening houdend met de bijkomende modaliteiten, zoals die werden opgenomen in de wet (18 juli 2017).

Dit betekent dat uw resterende medische kosten, die wettelijk niet door ons als mutualiteit vergoed kunnen worden (bv. uw persoonlijk aandeel, meerkosten wegens niet erkende geneeskundige prestaties, meerkosten wegens prestaties geleverd door niet-geconventioneerde zorgverstrekkers,…) opnieuw door de HZIV-dir. Oorlogsslachtoffers zullen worden geëvalueerd. Voor de goede verstaanbaarheid : het betreft kosten voor medische verzorging die kan (moet) gerelateerd worden aan de fysieke en psychische letsels die het rechtstreeks gevolg zijn van de gepleegde daad waarvan u het slachtoffer bent.

Wij kunnen u op dit ogenblik niet meedelen welke meerkosten u uiteindelijk door HZIV-Dir. Oorlogsslachtoffers zullen teru​gbetaald worden. De evaluatie van uw dossier zal door deze dienst, gebeuren rekening houdend met een aantal variabelen: 

  • ​uw status (rechtstreeks/onrechtstreeks slachtoffer);
  • het detail van de gestelde diagnostiek (het toegekende invaliditeitspercentage).

In een aantal gevallen zal uw dossier/aanvraag tot terugbetaling, voorgelegd worden aan een geneeskundige commissie die werd ingesteld bij de HZIV- Dir. Oorlogsslachtoffers. Deze commissie zal, geval per geval, oordelen over de terugbetaling voor gemaakte kosten voor medische/paramedische/prothese&; farmaceutische producten waarvoor de nomenclatuur geen tussenkomst voorziet (niet erkende geneeskundige prestaties).

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
Troonstraat 30 A – 1000 Brussel
tel. 02.227.63.00​​​

​​​