Ziekenvervoer

​TERUGBETALINGSMODALITEITEN VOOR DRINGEND EN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
 
DRINGEND ZIEKENVERVOER
Via het algemeen oproepnummer 100 of 112 doet u een beroep op een ambulancedienst voor dringende hulpverlening.
Uw ziekenfonds betaalt u tot 60% van de wettelijk vastgestelde tarieven terug met een maximum van 100 euro per rit (heen en terug samen) voor personen met een sociaal statuut en van 80 euro per rit voor alle andere leden.
U dient het wettelijk voorziene document dat u wordt afgeleverd door de dienst voor dringend ziekenvervoer, in te dienen.
 
NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
Om een terugbetaling van uw niet-dringend ziekenvervoer te bekomen, uitgezonderd voor het vervoer met eigen wagen, moet u dit ziekenvervoer steeds aanvragen via de Mutas-alarmcentrale op het nummer 02/272.08.22
 
Er komen drie categorieën van niet-dringend ziekenvervoer in aanmerking voor een tussenkomst. Een overzicht.
 
Categorie A
De tussenkomsten worden enkel verleend op voorwaarde dat u het vervoer heeft aangevraagd via de alarmcentrale van Mutas.
Volgende redenen komen in aanmerking voor een tussenkomst bij niet-dringend ziekenvervoer  categorie A :
- bij het begin en het einde van een ziekenhuisverblijf;
- bij daghospitalisatie;
- bij hartrevalidatie en multidisciplinaire revalidatie;
- bij postoperatieve zorgen na een orgaantransplantatie;
- bij het begin en einde van een opname in een hersteloord, op voorwaarde dat de opname onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie;
- bij het begin en einde van een opname in een zorgverblijf, op voorwaarde dat het verblijf onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie.
 
Vervoer per ziekenwagen
U betaalt een remgeld van 35 euro (15 euro voor personen met een sociaal statuut) per vervoer aan de vervoerder. Het saldo van de factuur wordt betaald door uw ziekenfonds.
 
Vervoer per lichte sanitaire wagen, taxi of door een vrijwilligersorganisatie
U betaalt een remgeld van 20 euro (10 euro voor personen met een sociaal statuut) per vervoer aan de vervoerder. Het saldo van de factuur wordt betaald door uw ziekenfonds.
 
Vervoer met eigen wagen of wagen van een derde
U ontvangt van uw ziekenfonds een terugbetaling van 0,15 euro per km met een maximum van 100 km per vervoer. Er wordt maximum 1 rit (heen- en terugrit samen) per dag terugbetaald.
 
Categorie B - reeksenvervoer
De tussenkomsten worden enkel verleend op voorwaarde dat u het vervoer heeft aangevraagd via de alarmcentrale van Mutas.
Uw ziekenfonds verleent u een tussenkomst voor niet-dringend reeksenvervoer voor volgende redenen :
- bij dialyse
- bij kankerbehandeling (chemotherapie, radiotherapie en follow-up)
 
Vervoer per ziekenwagen of lichte sanitaire wagen
U betaalt een remgeld van 7 euro per vervoer aan de vervoerder. Het saldo van de factuur wordt betaald door uw ziekenfonds.
Er is wel een voorafgaandelijk akkoord van het ziekenfonds vereist. Dit akkoord wordt gegeven op voorlegging van een gedetailleerd medisch verslag opgemaakt door een dokter werkzaam in het ziekenhuis, waaruit blijkt dat het – om de vermelde medische redenen – voor het lid onmogelijk is om een beroep te doen op een ander vervoermiddel dan het vervoer per ziekenwagen.
 
Vervoer per taxi of door een vrijwilligersorganisatie
U betaalt een remgeld van 5 euro per vervoer aan de vervoerder. Het saldo van de factuur wordt betaald door uw ziekenfonds.
 
Vervoer met eigen wagen of wagen van een derde
In de verplichte ziekteverzekering is er een tussenkomst voorzien van 0,25 euro per km. Indien de rechthebbende evenwel de wettelijke voorwaarden niet vervult om recht te hebben op de voornoemde tussenkomst, met name omdat de behandeling gepaard gaat met een opname of ontslag uit het ziekenhuis, wordt via de aanvullende diensten een tussenkomst voorzien van 0,25 euro per km, met een maximum van 100 km per vervoer.
Indien er zogenaamde “lege kilometers” (een heen- en terugrit waar de patiënt niet bijzit) zijn, wordt er bovenop de tussenkomst in de verplichte ziekteverzekering een tussenkomst van 0,25 euro per km voorzien via de aanvullende diensten, met een maximum van 100 km per vervoer.
 
Categorie C – consultatie in ziekenhuis
Voor vervoer van categorie C heeft u de vrije keuze van vervoerder.
Uw ziekenfonds verleent een tussenkomst bij niet-dringend ziekenvervoer – categorie C voor volgende reden :
- consultaties bij een arts-specialist in het ziekenhuis.
 
Vervoer per ziekenwagen, lichte sanitaire wagen, taxi of door een vrijwilligersorganisatie
De tussenkomst bedraagt 0,25 euro per km, met een maximum van 100 km per vervoer.
 
Vervoer met wagen van een derde
De tussenkomst bedraagt 0,15 euro per km, met een maximum van 100 km per vervoer.
 
Vervoer met eigen wagen
Er is geen tussenkomst voorzien.
 
Maximale tegemoetkomingen
Voor niet-dringend ziekenvervoer – categorie A en C : 3.000 euro per jaar.
Voor reeksenvervoer – categorie B :
- vervoer per ziekenwagen : 625 euro per maand
- vervoer per lichte sanitaire wagen, taxi of vervoer door een vrijwilligersorganisatie : 500 euro per maand
- vervoer met eigen wagen of een wagen van een derde : 250 euro per maand
 
Vereiste documenten
Ziekenvervoer - categorie A
Enkel bij daghospitalisatie en hartrevalidatie en multidisciplinaire revalidatie is er steeds een medisch attest vereist.
Voor vervoer met eigen wagen of een wagen van een derde dient u bovendien het aanvraagformulier (klik hier) van het ziekenfonds voor te leggen.
 
Ziekenvervoer – categorie B
Bij dialyse dient het attest bijlage 57 of 57bis zoals voorzien in de verordening op de geneeskundige verstrekkingen van 5 februari 1985 ingediend te worden.
Bij kankerbehandeling dient het attest te worden ingediend voorzien in het M.B. van 6 juli 1989.
Voor vervoer met eigen wagen of een wagen van een derde dient u bovendien het aanvraagformulier (klik hier) van het ziekenfonds voor te leggen.
 
Ziekenvervoer – categorie C
Voor ieder soort van vervoer (categorie C) waarvoor een tussenkomst is voorzien, dient u het aanvraagformulier (klik hier) van het ziekenfonds ingevuld door de arts-specialist van het ziekenhuis in te dienen.
In geval het vervoer per ziekenwagen, lichte sanitaire wagen, taxi of door een vrijwilligersorganisatie gebeurde, dient u bovendien de originele factuur van de vervoerder binnen te brengen.
 
Niet-dringend ziekenvervoer waarvoor er geen tussenkomst geldt
Vervoer in het buitenland, behoudens indien het vervoer betrekking heeft op een behandeling waarvan voorafgaandelijk akkoord werd gegeven door de raadsgeneesheer in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Vervoer, heen en terug op dezelfde dag, van de ene verpleeginstelling naar een andere ( het vervoer tussen ziekenhuizen onderling voor behandeling of consultatie).
Vervoer heen en terug ten gevolge van een toelating bekomen door een gehospitaliseerde om enkele dagen elders te verblijven dan in de instelling waar hij is opgenomen.
Vervoer van de woonplaats van de rechthebbende naar een rust- of verzorgingstehuis, of omgekeerd.
Vervoer om zich naar een instelling te begeven voor het volgen van een thermale kuur.
Vervoer om zich naar de geneeskundige controle te begeven voorzien in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Vervoer van het stoffelijk overschot.
 
Voor meer informatie kan u steeds terecht op het nummer 02/454.06.79. U kan ook alles terugvinden in onze nieuwe brochure “Ziekenvervoer” die u kan bekomen in onze kantoren of op aanvraag via het hiervoor vermeld nummer of via mail naar ziekenvervoer417@lm.be