Dienst maatschappelijk werk

Onze samenleving wordt met de dag ingewikkelder en stresserender. Ontelbare formulieren, een overvloed aan onduidelijke wetten en reglementeringen, talrijke organisaties en bevoegde overheden,...
De dienstverlening van DMW is gratis en richt zich specifiek naar:

• zieken
• mensen met chronische gezondheidsproblemen
• personen met een handicap
• bejaarden en zorgbehoevenden
• sociaal kwetsbaren

Overzicht zitdagen DMW vanaf 1 januari 2018.pdfOverzicht zitdagen DMW vanaf 5 maart 2018.pdf​

Waar moet je terecht? Bij wie moet je wat aanvragen? Zijn mijn formulieren wel goed ingevuld? Heb ik wel recht op dit of dat? ...

 
Dienst Maatschappelijk Werk van LM (DMW) beschikt over een team van ervaren maatschappelijk assistenten die overal in de provincie te bereiken zijn en je professioneel bijstaashutterstock_1358964.jpgn. De hulpverlening is gratis en voor iedereen toegankelijk.

 

 Takenpakket

 
Thuiszorg

De maatschappelijk assistent bekijkt samen met jou je thuissituatie en overlegt met jou en je familie welke thuiszorgdiensten nodig zijn en zetten de nodige stappen om ze in te schakelen. Ze zorgen voor jouw rechten en geven de aanzet om tegemoetkomingen, premies en tussenkomsten aan te vragen.
 
Sociaal advies

We maken je graag wegwijs in de diverse ingewikkelde wetgevingen.
 
Administratieve bijstand

Dit betreft zowat alles wat te maken heeft met het invullen van allerlei formulieren en het aanvragen van diverse zaken. De maatschappelijk assistent geeft je informatie over wetgeving, sociale voordelen en tegemoetkomingen en over de instanties waar je terecht kan. Ze verlenen advies en bespreken met je de beste oplossing en bieden ondersteuning in de verschillende stappen die je dient te ondernemen. Indien er geen passende oplossing kan geboden worden, nemen ze contact op met andere diensten of organisaties die je verder kunnen helpen.
 
Psychosociale hulpverlening

Luisteren naar en aandacht schenken aan mensen die zich tijdelijk in moeilijkheden bevinden, kan soms wonderen doen!
 
Bijstand aan mensen met een handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is een Vlaamse overheidsinstelling die financiële ondersteuning biedt aan personen met een handicap. Het VAPH voorziet onder meer vergoedingen voor de aankoop van hulpmiddelen en woonzorg. Personen die geconfronteerd worden met een handicap die ernstig en langdurig is en blijvende beperkingen hebben (psychisch, mentaal, zintuigelijk en/of lichamelijk) , kunnen een erkenning aanvragen bij het VAPH. De aanvraag voor ondersteuning moet gebeuren voor de leeftijd van 65 jaar en er moet een concrete zorgvraag zijn.

De DMW is erkend als multidisciplinair team door het VAPH. Dit betekent dat je bij de DMW terechtkunt om je in te schrijven bij het VAPH. 

  • Hulpmiddelen en aanpassingen
 Je bent rolstoelafhankelijk en hebt drempelbruggen nodig om binnen te rijden in je woning? Je kan niet meer in bad? Is de plaatsing van een douche noodzakelijk of wens je een badlift? Je hebt ernstige gehoorproblemen en kunt telefoongesprekken niet goed volgen? Voor de tussenkomsten in de hulpmiddelen baseert het Vlaams Agentschap zich op een refertelijst waarin de verschillende hulpmiddelen zijn opgenomen met hun tussenkomst.

  • ​Het persoonsvolgend budget = ondersteuning op maat voor personen met een handicap
 Het persoonsvolgend budget kadert binnen het nieuwe financieringssysteem (persoonsvolgend financiering) waarbij de persoon met een handicap een eigen budget krijgt op maat van zijn vraag naar ondersteuning en zelf kan bepalen hoe hij die ondersteuning wenst te organiseren. De dienst maatschappelijk werk helpt de personen met een handicap bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget. 

Bijstand aan zieken

• Sociaal telefoontarief
• vrijstelling verkeersbelasting
• verminderd BTW-tarief
• Sociaal elektriciteits- en gastarief
• diverse belastingsvoordelen
• diverse financïele tegemoetkoming
• verbouwingen aan de woning
 
Bijstand aan gepensioneerden

• alle sociale voordelen voor gepensioneerden
• bejaardenhulp, poets- en verpleegdiensten i.s.m. Solidariteit voor het Gezin

Indicatiestelling Vlaamse Zorgverzekering

Deze verzekering voorziet een maandelijkse financiële tussenkomst aan personen die ernstig en langdurig hulpbehoevend zijn. Ben je voor dagelijkse handelingen afhankelijk van familie, vrienden of professionele hulpverleners? Dan kan de DMW onderzoeken of je in aanmerking komt voor deze tussenkomst. De ernst van jouw hulpbehoevendheid kan eveneens bewezen worden aan de hand van bepaalde attesten. Je mutualiteit is erkend als zorgkas.
 
Andere

• Kinderbijslag
• kortopvang
• huisvestingspremies
• noodoproepsystemen
 
De  inkomensgarantie voor ouderen

neem contract op met de Dienst Maatschappelijk Werk of ga naar de betreffende website​.
 
Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap

Brief + Inschrijvingsformulier onbegrensd.pdfBrief + Inschrijvingsformulier onbegrensd.pdf voor het ontvangen van het 3-maandelijkse magazine 'Onbegrensd'.

Onbegrensd 1-2016.pdfOnbegrensd 1-2016.pdf

Onbegrensd juli-aug-sept 2016.pdfOnbegrensd juli-aug-sept 2016.pdf

Onbegrensd oktober-november-december 2016.pdfOnbegrensd oktober-november-december 2016.pdf

Vanaf 11 april nieuwe aanvraagprocedure voor personen met een handicap: sneller, persoonlijker en eenvoudiger
 
Vanaf 11 april verandert de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) haar aanvraagprocedure. De ingewikkelde papieren aanvraag wordt vervangen door een kortere online vragenlijst. Zowel tegemoetkomingen als andere maatregelen zoals parkeerkaarten, kunnen voortaan online worden aangevraagd.
Wat verandert er concreet voor jou?

- Je kan vanaf 11 april zelfstandig (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op www.handicap.belgium.be​ en daar een online vragenlijst in te vullen.

- Je hoeft geen papieren formulieren meer door je arts te laten invullen. Je geeft  enkel de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-Generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem/haar de medische informatie opvragen.
 
Wil je hulp?
Dan kan je terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van LM waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst.
Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag.  De nieuwe manier van werken moet er voor zorgen dat je aanvraag op termijn sneller, eenvoudiger en persoonlijker wordt behandeld. 
Memo: als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:
- Je identiteitskaart;
- Je bankrekeningnummer;
- De naam van je behandelend arts.
 

 
Het Sociaal Verwarmingsfonds, een warm gebaar!

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. Of je ook recht hebt op een verwarmingstoelage, kan je lezen in de Nieuwsbrief verwarmingsfonds.pdfNieuwsbrief verwarmingsfonds.pdf. Meer info op www.verwarmingsfonds.be.

Samen kiezen voor een waardig levenseinde

Kwaliteit geven aan je levenseinde is belangrijk. De Dienst Maatschappellijk Werk van je ziekenfonds kan je helpen bij het invullen en verspreiden van de nodige documenten. De dienst kan ook helpen bij het organiseren van de zorgverlening. 

  Wat te doen in geval van een klacht? De Liberale Mutualiteit streeft ernaar om al haar leden steeds een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Ben je ontvreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten! Aan de hand van jouw klachten kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren. Wens je meer informatie omtrent de klachtenprocedure? Klik dan hier​​. Dienst Maatschappelijk Werk van LM (DMW) Revillpark 1, 8000 Brugge tel. : 050 45 01 00 E-mail : DMW@lmwvl.be
Brochure Dienst Maatschappelijk Werk.pdfBrochure Dienst Maatschappelijk Werk.pdf
​​​​​​​​​​​​